دل نوشته های یک بی دل

کاش چیزی برای نبشتن بود !!!!!

+