تعریف برخی واحدهای اندازه گیری

تعریف برخی واحدهای اندازه گیری

 

در یک معامله تجاری برای بیان مقدار کالا خریدار و فروشنده باید از یک دستورالعمل یکسان تبعیت کنند تا زبان یکدیگر را بفهمند و منظور هر دو از یک عبارت مفهوم یکسان داشته باشد.
وزن کردن یا اندازه گیری تنها راه های توصیف جملات به طور دقیق هستند. به منظور رسیدن به آن، زمانیکه خریدار تقاضایی می کند مثلا برای یک زنجیر 40 سانتی متری طلا, واحد سانتی متر باید فهمیده شود تا یک معنی مشابه برای هر دو طرف داشته باشد. به منظور مقایسه ارزش آن زنجیر طلا با دیگر زنجیرها در بازار همه تجار باید دریابند که یک سانتی متر چقدر از آن است و یک تغییر پیچیده در تعریف ممکن است اثرات قابل توجهی روی ارزش و بهای چیزهاِیی که مشتری قصد خرید آن رادارد ممکن است داشته باشد.
در انگلستان واحدهای مجاز اندازه گیری وزن ها و اندازه ها در 1985 تعریف شده اند.
این تعریف ها نماینده ارزش مطلق یا کامل واحد هستند. در واقع با متر، کیلوگرم و لیتری که ما هر روز در تجارت استفاده می کنیم ممکن است تغییرات کوچکی داشته باشد. آن تغییرات کوچک بوسیلة یک سیستم جستجوگر کنترل می شوند و کوچک می شوند.
واحدهای آمریکایی:
متر:
«متر» طول مسیر طی شده بوسیله نور است در خلا در طول یک باز زمانی 299792458/1 از یک ثانیه و مشخص می شود بوسیله لیزرهای نئون هلیوم ثابت مندة ـ یومی. این روش می تواند یک اندازه گیری بسیار دقیق به دست آورد، در سطح هایی که یک 1mm از میز حتمی که از اندازه گیری محیط زمین نمایندگی خواهد کرد .
این شناخته می شود به عنوان یک ثابت طبیعی و NWML یک بستر به طول 50 متر دارد برای تست کردن انواع و اندازه های دیگر طول در استفاده با یک لیزر.

کیلوگرم :
واحد جرم است و ان برابر با جرم طرح اولیه بین المللی از کیلو گرم است ، کیلوگرم یک ثابت فیزیکی است. آن واقعاً رو یک کیلوگرم است. آن از آلیاژ پلاتینیوم ـ ایروریوم(90% پلاتینیوم) ساخته شده است.
آن در پاریس در یک محیط بسیار حفاظت شده نگهداری می شود. تغییرات در جرم آن اندازه گیری می شود، در جملاتی از اتم ها.
در انگلستان یک نمونه وجوددارد ، یک استوانة جامد با ارتفاع 18 برابر با قله آن. ساخته شده از آلیاژ پلاتینیوم ـ ایریدیوم، که با مدل اولیه بین المللی در پاریس مقایسه می شود.

لیتر :
لیتر به عنوان مکعب دسی متر که 1000 1 از مکعب متر است تعریف می شود. راه های متفاوتی برای تعیین حجم ظرفها وجود دارد .

اندازه گیری گرانشی :
با وزن کردن مایع در ظرف و استفاده از چگالی و دمای مایع, حجم را محاسبه می کنیم .

اندازه گیری حجمی :
با توزیع یک مقدار شناخته شده از مایع داخل ظرف از یک استاندارد که مبداً آن استانداردهای ملی هست. رروش ها دیگر برای تعیین حجم وجود دارند خصوصاً و جملاتی از مایع ها که هستند در حرکت مانند توزیع سوخت .

متر کردن :
مقایسه بر خلاف جا به جایی مثبت دیگری که چک شده است بر خلاف ظرف یا حجم بزرگ.

گریولیس :
این یک وسیله ایست که جرم و جریان ماده را اندازه می گیرد و نتیجه می تواند به یک حجم تغییر یابد اگر چگالی و دمای ماده نیز معلوم باشد.


واحد های تجاری در UK
Kilometre 1000 metres
Metre
Decimetre 1/10 of a metre
Centimetre 1/100 of a metre
Millimetre 1/1000 of a metre

Hectare 100 ares
Decare 10 ares
Are 100 square metres
Square metre An area equal to that of a square each side of which measures one metre
Square decimetre 1/100 square metre
Square centimetre 1/100 square decimetre
Square millimetre 1/100 square centimetre

Cubic metre A volume equal to that of a cube each edge of which measures one metre
Cubic decimetre 1/1000 cubic metre
Cubic centimetre 1/1000 cubic decimetre
Litre A cubic decimetre
Decilitre 1/10 litre
Centilitre 1/100 litre
Millilitre 1/1000 litre
Pint 0.56826125 cubic decimetre
Hectolitre 100 litres

Tonne 1000 kilograms
Kilogram
Hectogram 1/10 kilogram
Gram 1/1000 kilogram
Carat (metric) 1/5 gram
Milligram 1/1000 gram

 

/ 0 نظر / 28 بازدید