سوگند نامه مهندسی

در مقام یک مهندس سوگند یاد می‌کنم که دانش و توانایی خود را در راه بهبود زندگی بشری مصروف داشته و در این راه مقدس سستی و رخوت در من راه نیابد.
سوگند یاد می‌کنم که از علم خویش جز در راه مشروع و شرافتمندانه استفاده ننموده، زندگی و پیشه خود را با قوانین عالی بشریت منطبق سازم.
سوگند یاد می‌کنم که خدمت را بر درآمد، افتخار و آبروی حرفه‌ام را بر نفع شخصی ارجح داشته و منافع مردم را برتر از همه تمایلات خویش قرار دهم.
با تواضع و خشوع، از خداوند مهربان برای انجام تعهدات اخلاقیم توفیق خواسته و با ایمان به آنها به شرافتم سوگند یاد می‌کنم.

THE ENGINEER`S CREED

As an Engineer, I dedicate my

 professional knowledge and skill to the advancement and betterment of human welfare.
I pledge:
To give the utmost of performance;
To participate in none but honest enterprise;
To live and work according to laws of man and the highest standards of professional conduct;
To place service before profit, the honor and standing of the profession before personal advantage, and the public welfare above all other considerations.
In humility and with need for divine guidance I make this pledge
.

/ 1 نظر / 28 بازدید